Gebruiksvoorwaarden en privacybeleid

NOTA INZAKE GEGEVENSBESCHERMING

1. INLEIDING

BESIX Real Estate Development S.A., met maatschappelijke zetel teAvenue des communautés, 100 1200 Woluwe-Saint-Lambert en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer BE 0435 351 341, hecht veel belang aan een veilige, transparante en vertrouwelijke verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. In het bijzonder willen wij bij BESIX RED de gegevens van o.a. onze klanten, onderaannemers en leveranciers beschermen tegen onder meer verlies, lekken, fouten en onrechtmatige inzage of verwerking. Via deze nota inzake gegevensbescherming willen wij u informeren over de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. Wij vragen dat u deze nota inzake gegevensbescherming aandachtig leest, aangezien deze essentiële informatie bevat over wat BESIX RED doet met uw persoonsgegevens en waarom. Door uw persoonsgegevens mee te delen, verklaart u uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze nota inzake gegevensbescherming en dat u er uitdrukkelijk mee akkoord gaat, alsook met de verwerking zelf.

2. TOEPASSINGSGEBIED

Deze nota inzake gegevensbescherming is van toepassing op alle diensten die BESIX RED verstrekt en alle activiteiten die BESIX RED uitvoert.

3. DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE EN ZIJN VERBINTENISSEN

BESIX Real Estate Development S.A., met maatschappelijke zetel te Avenue des communautés, 100 1200 Woluwe-Saint-Lambert en met ondernemingsnummer BE 0435 351 341, is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens. Bij de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens respecteert BESIX RED de Belgische regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens, evenals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) vanaf haar inwerkingtreding op 25 mei 2018.

4. PERSOONSGEGEVENS

Naargelang uw activiteiten en uw relatie met BESIX RED, deelt u ons de volgende persoonsgegevens mee: uw identiteits- en contactgegevens (naam, aanspreektitel, adres, e-mailadres, telefoon- en gsm-nummer). Voor bepaalde specifieke wettelijke verplichtingen (elektronische aanwezigheidsregistratie, Aangifte van Werken 30bis), kan het dat we bijkomende gegevens vragen om uw aanwezigheden te registreren (bijvoorbeeld uw eID-gegevens of Limosanummer).
U bent verantwoordelijk voor de volledigheid en betrouwbaarheid van de gegevens die u ons verstrekt. Als uw gegevens niet meer up-to-date zouden zijn, verzoeken wij u ons dit zo snel mogelijk te melden.

5. VERWERKINGSDOELEINDEN EN RECHTSGROND

5.1. Klantgegevens

In het kader van zijn dienstverlening en activiteiten verzamelt en verwerkt BESIX RED de identiteits- en contactgegevens van zijn klanten (zowel huidige als potentiële) en opdrachtgevers en van hun personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. Deze verwerkingen dragen bij aan de onderhandeling en uitvoering van de overeenkomsten met de betrokken medecontractanten, het beheer van klanten en dienstverleners, de boekhouding en direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie. De rechtsgronden zijn de onderhandeling en uitvoering van de relevante contracten, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen (zoals de Aangifte van Werken 30bis) en/of het gerechtvaardigd belang van BESIX RED.

5.2. Gegevens van leveranciers en onderaannemers

BESIX RED verzamelt de identiteits- en contactgegevens van zijn leveranciers en onderaannemers en van hun eventuele (sub)onderaannemer(s), personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. Deze verwerkingen dragen bij aan de onderhandeling en uitvoering van de overeenkomsten met de betrokken medecontractanten, het beheer van de leveranciers, onderaannemers en dienstverleners, de boekhouding en direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie. De rechtsgronden en doeleinden zijn de onderhandeling en uitvoering van het contract, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen (zoals bijvoorbeeld de verplichte elektronische aanwezigheidsregistratie, de Aangifte van Werken 30bis, de aanwezigheidslijst of andere verplichtingen bij overheidsopdrachten, enz.) en/of het gerechtvaardigd belang van BESIX RED. Voor de elektronische aanwezigheidsregistratie worden, indien nodig, de eID-gegevens of het Limosanummer verwerkt.

5.3. Gegevens van personeel

BESIX RED verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van zijn werknemers voor het personeelsbeheer en de loonadministratie. Vanwege haar specifieke aard wordt de verwerking van deze gegevens meer uitgebreid geregeld in een Policy Gegevensbescherming voor werknemers.

5.4. Andere gegevens

Naast de gegevens van klanten, leveranciers, onderaannemers, dienstverleners en personeel verwerkt BESIX RED ook persoonsgegevens van anderen, zoals nieuwe of potentiële klanten, nuttige contacten binnen relevante sectoren, netwerkcontacten, deskundigen, direct marketingcontacten, enz. Voor direct marketingactiviteiten via post (zoals nieuwsbrieven of uitnodigingen voor evenementen) kan de toestemming te allen tijde worden ingetrokken. Deze verwerkingen zijn in het belang van onze activiteiten, direct marketing en public relations. De rechtsgronden zijn het gerechtvaardigd belang van BESIX RED en/of in bepaalde gevallen de uitvoering van een overeenkomst.

6. DUUR VAN DE VERWERKING

De persoonsgegevens worden bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de (al dan niet contractuele) relatie tussen de betrokken partijen. Klantengegevens en gegevens van leveranciers of onderaannemers zullen in elk geval na een termijn van tien jaar na de beëindiging van de overeenkomst of het project uit de systemen van BESIX RED worden verwijderd, tenzij het gegevens betreft die BESIX RED op basis van specifieke wetgeving langer moet bewaren of in geval van een lopend geschil waarvoor de persoonsgegevens nodig en/of nuttig zijn.

7. RECHTEN

In overeenstemming en onder de voorwaarden van de Belgische privacywetgeving en de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming delen wij u mee dat u over de volgende rechten beschikt: Recht op toegang en inzage: u heeft het recht om kosteloos kennis te nemen van de gegevens die BESIX RED over u bijhoudt en na te gaan waarvoor ze worden aangewend. Recht op rectificatie: u heeft het recht om rectificatie (verbetering) van uw onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen en om uw onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen. Recht op gegevenswissing of -beperking: u heeft het recht om BESIX RED te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen of de verwerking ervan te beperken in de omstandigheden en onder de voorwaarden zoals bepaald door de Algemene Verordening Gegevensbescherming.BESIX RED kan de gegevenswissing of -beperking weigeren van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de loonadministratie, de uitvoering van een overeenkomst of zijn gerechtvaardigd belang en dat zolang de gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld. Recht op overdraagbaarheid van gegevens: u heeft het recht de persoonsgegevens die u BESIX RED heeft verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. U heeft het recht deze gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Recht van bezwaar: u heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens omwille van ernstige en legitieme redenen. U kan zich echter niet verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die BESIX RED nodig heeft voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld. Recht van intrekking van de toestemming: indien de verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op de voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht deze toestemming in te trekken. Deze persoonsgegevens zullen dan enkel nog verwerkt worden indien BESIX RED hiervoor over een andere rechtsgrond beschikt.
Automatische beslissingen en profilering: BESIX RED bevestigt dat de verwerking van de persoonsgegevens geen profilering omvat en dat u niet aan volledig geautomatiseerde beslissingen wordt onderworpen.
U kan de bovenstaande rechten uitoefenen door u te wenden tot communication@besixred.com.

8. OVERDRACHT VAN GEGEVENS AAN DERDEN

Bepaalde persoonsgegevens van werknemers die de werkgever verzamelt, zullen worden doorgegeven aan en mogelijk verwerkt worden door derden (zoals de IT-leverancier, boekhouder, revisor, ...) evenals door de overheid (bijvoorbeeld de Aangifte van Werken 30bis, de elektronische aanwezigheidsregistratie of bij het meedingen naar overheidsopdrachten). Het is mogelijk dat één of meer bovenvermelde derde partijen gelokaliseerd zijn buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Er zullen evenwel alleen persoonsgegevens worden doorgestuurd naar derde landen met een adequaat beschermingsniveau. De werknemers, managers en/of vertegenwoordigers van de hierboven vermelde dienstverleners of instellingen en de gespecialiseerde dienstverleners door hen aangesteld, dienen de vertrouwelijke aard van uw persoonsgegevens te respecteren en mogen ze enkel gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze werden verstrekt. Indien nodig kunnen uw persoonsgegevens doorgegeven worden aan andere derde partijen. Dit zou het geval kunnen zijn als BESIX RED geheel of gedeeltelijk gereorganiseerd wordt, zijn activiteiten worden overgedragen of indien het failliet verklaard wordt. Ook is het mogelijk dat uw persoonsgegevens moeten worden doorgegeven vanwege een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan een bepaalde wettelijke verplichting. In dat geval zal BESIX RED redelijke inspanningen leveren om u voorafgaand te informeren over die overdracht aan andere derde partijen. U erkent en begrijpt evenwel dat dit in bepaalde omstandigheden niet altijd technisch of commercieel haalbaar is of dat er mogelijk wettelijke beperkingen van toepassing kunnen zijn. BESIX RED zal uw persoonsgegevens in geen geval verkopen of ze commercieel ter beschikking stellen aan direct marketingbureaus of gelijkaardige dienstverleners, tenzij met uw voorafgaande toestemming.

9. TECHNISCHE EN ORGANISATORISCHE MAATREGELEN

BESIX RED neemt de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens op een afdoend veiligheidsniveau te verwerken en ze te beschermen tegen vernietiging, verlies, vervalsing, niet-toegestane inzage of kennisgeving per vergissing aan derden, evenals elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. In geen geval kan BESIX Real Estate Development S.A., aansprakelijk worden geacht voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik van de persoonsgegevens door een derde.

10. TOEGANG DOOR DERDEN

Met het oog op de verwerking van uw persoonsgegevens verleent BESIX RED toegang tot uw gegevens aan zijn werknemers, medewerkers, aangestelden en onderaannemers. BESIX RED garandeert een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen op te leggen aan deze werknemers, medewerkers, aangestelden en onderaannemers.

11. NOG VRAGEN?

Indien u na het lezen van deze nota inzake gegevensbescherming verdere vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens, kan u zich wenden tot: communication@besixred.com.

Gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van de website genoemd, is onderworpen aan de hieronder vermelde gebruiksvoorwaarden. Het gebruik van de website geldt als aanvaarding van deze voorwaarden. Deze laatste kunnen worden gewijzigd: de toepasselijke voorwaarden zijn die welke van kracht zijn op het ogenblik van verbinding. De website is eigendom van de BESIX Real Estate Development S.A., met hoofdzetel te Avenue des communautés, 100 1200 Woluwe-Saint-Lambert ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE 0435 351 341 (hierna: “Wij” of de “Onderneming”).

1. GEBRUIK VAN DE WEBSITE

We besteden veel aandacht aan de website. Ondanks deze inspanningen kunnen we niet garanderen dat de informatie op de website volledig, correct, nauwkeurig en/of up-to-date is. Deze gegevens mogen dus enkel als algemene informatie worden gebruikt. We zien af van alle aansprakelijkheid voor (in)directe schade die voortvloeit uit het gebruik van de website of informatie die ter beschikking is gesteld via de website. De website kan bestanden van derden, hyperlinks of andere verwijzingen naar websites van derden bevatten. De Onderneming is daarvoor in geen enkel geval aansprakelijk. Bovendien behouden wij ons het recht voor om de inhoud van de website op ieder ogenblik aan te passen, te wijzigen of aan te vullen.

2. INTELLECTUELE EIGENDOM

Het gebruik van de website verleent aan de gebruiker geen enkele intellectuele- eigendomsrechten. De inhoud van de website en de ter beschikking gestelde informatie zijn de exclusieve intellectuele eigendom van de Onderneming. De informatie die op de website kan worden geraadpleegd, het ontwerp, de teksten, tekeningen, foto’s, gegevens, logo’s, merken en andere merken die erop gepubliceerd zijn, zijn beschermd door het merkenrecht en/of het auteursrecht en/of andere toepasselijke reglementen en mogen niet worden gekopieerd in welke vorm of via welk middel ook, behoudens voorafgaand schriftelijk akkoord van de Onderneming.

3. BESCHERMING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Onze Onderneming ziet toe op de naleving van haar verplichtingen inzake bescherming van de privacy en persoonsgegevens. Voor meer informatie, please see the text above.

4. COOKIES

Naam van de cookie Soort cookie Doel van de cookie en rechtsgrondslag Opslagperiode

Essentieel

Deze cookie is onmisbaar voor het functioneren van onze website en stelt je in staat om bepaalde delen ervan te gebruiken. Zo kunt u bijvoorbeeld navigeren tussen de verschillende delen van de website, formulieren invullen, etc. Als u deze cookies weigert, werken bepaalde delen van de website niet of niet optimaal.

_icl_current_language

Essentiële cookie

1 dag
wordpress_test_cookie

Essentiële cookie

bij het afsluiten van de browser
SGPBShowingLimitationDomain5860

Essentiële cookie

Pop-up weergeven op website 7 dag

Analytisch

Met deze cookies kunnen we de bezoekers van onze website herkennen, het aantal bezoekers tellen en de manier waarop ze navigeren identificeren. Hierdoor kunnen we de gebruikersnavigatie verbeteren en ervoor zorgen dat bezoekers sneller en gemakkelijker kunnen vinden wat ze nodig hebben.

Prestatie

Deze cookies verkrijgen informatie over het gebruik van onze website door bezoekers. Ze helpen ons te begrijpen hoe bezoekers omgaan met onze website, waarom bepaalde foutmeldingen verschijnen en stellen ons in staat om nieuwe functies uit te proberen. We gebruiken deze informatie om de gebruikerservaring van onze website te verbeteren.

Functioneel

Deze cookies maken het voor onze website gemakkelijker om te werken, zorgen voor een soepele ervaring voor bezoekers en zorgen ervoor dat u een meer gepersonaliseerde browse-ervaring heeft. Deze cookies kunnen bijvoorbeeld uw taalvoorkeuren onthouden.

_mcid

Functionele cookie

onbekend

_abck

Functionele cookie

onbekend

Gericht op

Onze website gebruikt targeting cookies om statistieken van bezoekers bij te houden en om u gepersonaliseerde berichten, advertenties en promoties te sturen.

_ga

Targetingcookie

Gebruikte Google Analytics-tracker: Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

2 jaar

_gat

Targetingcookie

1 minuut

_gac_<property-id>

Targetingcookie

90 jaar

_gid

Targetingcookie

Gebruikte Google Analytics-tracker: deze cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers een website gebruiken, bijvoorbeeld naar welke pagina’s bezoekers het vaakst gaan.

24 uren

Verder gebruiken we plug-ins voor sociale media. Deze stellen ons in staat om u te herkennen aan de hand van uw social media profiel en om bepaalde gegevens te importeren (zoals de identificatie- en contactgegevens of uw profielfoto). Bovendien stellen ze ons in staat om ‘deel’ -knoppen van sociale media (LinkedIn, Twitter, Facebook) te gebruiken. Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van uw social media-dienst. Als u geen verbinding met uw sociale media-profiel wilt maken, log dan uit voordat u onze website gebruikt.

Facebook Pixel

Linkedin Pixel

5. BELGISCH RECHT

Uw toegang, uw bezoek of uw gebruik van de website en deze gebruiksvoorwaarden worden geregeld door de Belgische wet. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de Onderneming bevoegd.